Publicerad: Thursday 26 January. Uppdaterad: 26/01 19:01
Foto: Karlskrona kommun

Granskning av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB


Annons:

Granskningen av verksamheten vid Utveckling i Karlskrona AB har visat brister i hur rutiner och riktlinjer följs. Det finns också ett behov av att se över den interna kontrollen.

Granskningen har gjorts dels som en intern kontroll av verksamheten och dels av en extern advokatbyrå som tittat på bolagets kontrollfunktioner och hur de aktiebolagsrättsliga och kommunalrättsliga kraven uppfylls. Syftet med granskningen är att säkerställa att regelverket följs i framtiden.

Det regelverk av riktlinjer, policys och instruktioner som funnits har varit tillräckligt, men bristande styrning och internkontroll har gjort att regelverket inte har följts. Brister har funnits i genomförandet av, och uppföljning av internkontrollen.

Det finns inga skäl att misstänka att brott har begåtts och det finns också rapporterade händelser som inte brutit mot gällande regelverk.

En rad åtgärder har vidtagits i bolaget för att säkerställa att regelverket följs. Kommundirektören, tillika vd i moderbolaget, kommer att vidta ytterligare åtgärder. En översyn av regelverket ska göras liksom av information och utbildning om regelverket.

Pressmeddelande av Karlskrona kommun.Till Startsidan

Dela adress till notisen: