Publicerad: Monday 13 February. Uppdaterad: 13/02 17:10
Foto: Robert Ekholm

Historisk satsning på värdefull natur


Annons:

Regeringen satsar stort på skydd och åtgärder för värdefull natur. Det innebär att många fler områden kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser. Anslagen är historiskt höga för 2016 och 2017.

Blekinge får i år mer än 40 miljoner till satsning på värdefull natur.

Hälften kommer att gå till markägare som ersättning vid bildande av naturreservat. I Blekinge planeras också satsningar på naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, åtgärder för hotade arter och skötsel av naturreservat.

- Nu har vi möjlighet att fortsätta arbetet för att ge människor möjlighet till friluftsliv, spännande upplevelser på vårt Naturum och bidra till en mångfald av arter och livsmiljöer, säger Markus Forslund, avdelningschef på länsstyrelsen i Blekinge.

Fler naturreservat och förbättrat friluftsliv

- Ökade resurser innebär att vi kan bilda fler naturreservat. Värdefulla områden som nu kan skyddas är t.ex. i Alnaryd och på Hanö. Dessutom kommer vi att jobba vidare med planeringen av ett nytt naturreservat i Mörrumsåns dalgång, säger Åke Widgren, samordnare för områdesskydd.

- I år gör vi en särskild satsning på vår unika skärgård, med många betesmarker med träd långt ute till havs. Det handlar både om nya restaureringar och att underhålla de marker som redan nu betas. Vi kommer också fortsätta vår satsning på friluftslivet. Det innebär bland annat förbättrade leder och grillplatser för att öka tillgängligheten för våra besökare, säger Karin Bergman, samordnare av naturvårdsförvaltningen

- Det blir även en fortsatt satsning på lokala naturvårdsåtgärder, det så kallade LONA-bidraget. Satsningen stimulerar lokala initiativ och ger den tätortsnära naturen ett lyft, säger Cecilia Serrby ansvarig för LONA arbetet.

Hotade arter och värdefull trädmiljöer

- Extra medel gör att vi kan satsa mer resurser på konkreta åtgärder för hotade arter och naturtyper, som tillexempel friställning av gamla grova ekar, restaurering av betesmarker för att gynna sällsynta fjärilar och grävning av dammar för hotade groddjur, säger Annika Lydänge, samordnare för arbetet med hotade arter.

Arbetet tar oss ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen.

Fakta
Idag finns 109 beslutade naturreservat, 186 Natura 2000-områden (varav ett 100-tal även är naturreservat eller biotopskyddsområde), 17 biotopskydd, 78 naturminnen, fem naturvårdsavtal samt 59 fågelskyddsområden i Blekinge.

Anslaget för skydd av värdefull natur ligger 2017 på 1 268 miljoner kr och anslaget för åtgärder för värdefull natur ligger på 960 miljoner kr.

Pressmeddelande av Länsstyrelsen Blekinge Län.Till Startsidan

Dela adress till notisen: